bedre bolig

Hva skjer når det er tid for renovering av mitt bad? Her finner du hele skrivet "Mitt Bad" som er gitt ut til alle beboere i Prestestien Borettslag. Dokumentet er utarbeidet i samarbeid mellom Anders O. Grevstad AS og styret i borettslaget, og fungerer som et vedlegg til kontrakten inngått mellom partene. Her finner du nødvendig informasjon omkring prosjektet, samt dine plikter og ansvar.

Det er ytterst viktig at alle tar seg tid og setter seg godt inn i hele dokumentet.

 

innhold:

 1. Generelt
 2. Oppstart i min blokk
 3. Innkalling til avklaringsmøte
 4. Avklaringsmøte
 5. Boforhold i produksjonstiden
 6. Produksjon
 7. Overtakelse

 

 

generelt

Når det enkelte bad skal rehabiliteres fremgår av fremdrifts- / produksjonsplanen som en kan se på www.grevstadprosjekt.no eller som oppslag i anleggskontoret i høyblokk V, 1.etg i Prestestien 2. Dersom avklaringsmøtet (se under) er satt opp en dag du er på ferie eller liknende må prosjektledelsen ved beboerkoordinator kontaktes tidligst mulig.

Har du spesielle behov som gjør det vanskelig for deg eller noen i din husstand å bo i leiligheten under rehabiliteringen må du snarest mulig sjekke ut når din leilighet står for tur. Du må da selv sørge for annet bosted. Dersom dette innebærer tiltak fra det offentlige må rette instans kontaktes tidligst mulig da det er søknadsfrister og behandlingstid for tildeling av avlastningsplasser.

Fremdriftsplanen er satt med forbehold om uforutsigbare hendelser, force majeur. Det kan være hendelser som streik, ulykker, naturkatastrofer etc. Et annet forhold som kan forskyve fremdrift er om det dukker opp problemer som følge av fukt, råte eller skadedyr.

Skulle noe slikt oppstå vil de leiligheter som blir berørt bli tatt ut av fremdriftsplanen og behandles spesielt. Da vil de resterende leilighetene kunne produseres som planlagt.

Dersom vi under rivingen får mistanke om at det i bygget er benyttet skadelige byggematerialer som inneholder asbest, PCB eller liknende vil vi ta prøver for å avklare. Oppdages slikt kan det få økonomiske og fremdriftsmessige konsekvenser, og leilighetene kan ikke bebos i produksjonstiden. Vi gjør oppmerksom på at sannsynligheten for dette er svært liten.

Normal arbeidstid i prosjektet vil være fra kl. 07:30 til kl. 15:30, mandag til fredag. For at vi skal kunne holde fremdriftsplanen vil det til tider foregå noe overtidsarbeid, forsøkt begrenset til kl. 19:30. Så lenge det er arbeider i blokken du bor i vil du være eksponert for støy. I korridorer og trappeoppganger vil det forekomme støv, transport av varer og utstyr, utlegg av slanger og kabler, og annet som vil være til ulempe for beboerne i anleggsperioden.

Alle beboere må gjøre seg kjent med, og følge sikkerhetsinstrukser og merking fra prosjektledelsen!

 

oppstart i min blokk

Før vi begynner arbeid inne i leilighetene vil Anders O. Grevstad AS utføre arbeider med ny rørføring i kjeller. Da må vi ha tilkomst i boder og fellesrom.

Andelseier plikter å rydde plass i bod, og gi tilkomst til denne i henhold til de instrukser som kommer fra borettslaget ved TDP-avdeling. Anders O. Grevstad AS fakturerer de kostnader som følger av manglende tilkomst og rydding, og andelseier blir belastet for beløpet.

 

innkalling til avklaringsmøte

Det første som skjer er at andelseier får en innkalling til et avklaringsmøte. Denne innkallingen mottar andelseier ca. 10 uker før oppstart av arbeidene i sin leilighet. Det er andelseier som mottar denne innkallingen på boligadressen. Dersom denne er forskjellig fra leilighetsadresse vil det gå kopi til leilighetsadresse.

(De første leilighetene i blokk A, Flatevad 7-15 vil få en kortere innkallingsfrist pga krav til kort oppstartstid i kontrakt)

 

avklaringsmøte

Avklaringsmøtet holdes i arbeidstiden en tirsdag, onsdag eller en torsdag 8 uker før oppstart av arbeidene. Det er avsatt maksimalt 2 timer pr. andelseier. Møtet holdes i høyblokk V, 1.etg i Prestestien 2. Det skal og foretas en kort befaring i hver enkelt leilighet på dette møtet.

(Leilighetene i blokk A kan få tildelt tidspunkter for møtene som avviker fra dette pga krav til kort oppstartstid i kontrakt)

Anders O. Grevstad AS har utarbeidet noen alternative planløsninger for bad/vaskerom/WC-rom som er preakseptert av styret i Prestestien BRL. Disse er priset og kan tilbys som et tilvalg. Endring av planløsning utover disse som får konsekvenser for fremdrift, naboer eller tekniske løsninger kan ikke tilbys i prosjektet. I noen tilfeller kan vi legge til rette for at en slik endring kan foretas på et senere tidspunkt. Uansett må en endring av planløsning utover de preaksepterte godkjennes av styret.

De avklaringer / valg som må gjøres på møtet er blant annet:

 • Valg innenfor standard leveranse av fliser, maling og gulvbelegg.
 • Tilvalg til standard leveranse av fliser, baderomsutstyr, belysning, parkett, dør, tapet, kjøkken-hette, om en ønsker tilbud på kjøkkenutskifting etc.
 • Omfang av eventuelle demonteringsarbeider av eksisterende fliser, påstøp eller annet i bad/vaskerom/wc-rom.
 • I kontrakten har vi med montering av nytt klosett og nye blandebatterier samt remontering av opprinnelig utstyr. I de tilfeller hvor andelseier ønsker å remontere utstyr/innredning utover dette må det avklares i hvert enkelt tilfelle.
 • Spesielle forhold.

Som en hjelp i dette arbeidet har vi laget et LEILIGHETSSKJEMA som fylles ut i løpet av møtet. Dette skjemaet inneholder valg innenfor standardleveransen og priser på forskjellige alternative tilvalg. Ferdig utfylt gir det en totalpris på eventuelle tilvalg og ekstraarbeider som andelseier bestiller. Leilighetsskjemaet skrives ut i to eksemplarer og signeres deretter av andelseier, ev. byggherreombud (BOB) og Anders O. Grevstad AS. Hver part oppbevarer sitt eksemplar som dokumentasjonen på det som skal gjøres i leiligheten og hva det eventuelt skal koste.

Dersom andelseier eller dennes representant ikke møter vil standard fliser, farger og belegg bli levert og eksisterende utstyr remontert.

Det vil normalt ikke være rom for endringer etter avklaringsmøtet!

 

boforhold i produksjonstiden

Når arbeidene foregår i leiligheten er det forutsatt at andelseier skal kunne bo i leiligheten. Dette vil by på store utfordringer både for beboer og entreprenør. Vi vil ikke kunne hindre at støv og skitt trekker inn i tilstøtende rom.

Eksisterende sanitærutstyr og innredning som skal remonteres skal lagres i leiligheten et annet sted enn der som arbeidene foregår. Dersom et av soverommene ikke benyttes kan det være lurt å benytte dette til lagring, dette kan da låses av og forsegles med kraftig tape for å minimere støv og skitt som trenger inn.

I leiligheten vil vi montere et provisorisk klosett og en servant som kan benyttes i produksjonstiden inntil nytt klosett er etablert. Det vil være tilgang til dusjmulighet innenfor borettslagets område.

 

produksjon

Før arbeidet i leiligheten starter er det noen plikter som påfaller andelseier/beboer:

 • Gangen må være helt ryddet, fri for møbler, løse skap, tepper, bilder, klær og annet.
 • Kjøkkenbenken og skapet under skal være helt fri for gjenstander.
 • Badet /toalettrom/vaskerom skal være ryddet fritt for løse gjenstander, og sanitærutstyr (wc, servant, badekar/dusj, skyllekar) skal være rengjort.
 • I en sone på 2m fra vegg mot kjøkken skal det være fritt for møbler, tepper og løse gjenstander.
 • Områdene nevnt over skal forbli slik i hele produksjonstiden.
 • Verdisaker /-gjenstander skal så lang det er mulig sikres av beboer.
 • Anders O Grevstad AS tar ikke ansvar for manglende strømforsyning vedrørende frysere, kjøleskap, akvarier eller lignende. Dersom en flytter ut i produksjonstiden oppfordres andelseier til å tømme frysere og kjøleskap, avise og koble fra strøm for å hindre at mat og utsyr blir ødelagt og hindre vannskade på gulv.
 • Det er forutsatt at eksisterende sanitærutstyr skal remonteres. Dette skal lagres i leiligheten utenom de områdene der det foregår arbeider.
 • Dersom andelseier ønsker å beholde eksisterende baderoms innredning som må demonteres som følge av rehabiliteringen, demonterer Anders O. Grevstad AS dette. Anders O. Grevstad AS tar forbehold om at innredningen lar seg demontere i sin helhet. Dersom det oppstår skader som følge av innredningens innfestningsmetode, elde, feilmontering eller liknende så er dette andelseiers risiko.

Anders O. Grevstad AS fakturerer de kostnader som følger av manglende tilkomst og rydding, noe som den enkelte andelseier må betale. Andelseier som hindrer tilkomst til leiligheten kan også komme i erstatningsansvar.

Arbeidet starter alltid i leiligheten kl. 07:30 en mandag morgen. Det første som gjøres er en fotodokumentasjon av eksisterende forhold, deretter skiftes låsen til en sikkerhetslås med kortleser og pinkode. Etter dette er det bare andelseier og personer knyttet til prosjektet i tillegg til vaktmester som har adgang til leiligheten. Sikkerhetsrutiner for tilgang til leilighet ved brann, skade etc vil bli etablert.

Neste steg er at gulvene i gang og deler av stue blir tildekket for å hindre skade. Dører til de deler av leiligheten som ikke benyttes/berøres forsegles med kraftig tape for å hindre at støv og skit draes inn der. Dersom leiligheten ikke blir bebodd i rehabiliteringsperioden anbefaler Anders O. Grevstad AS å dekke til møbler, tv og annet utstyr med plast eventuelt gamle laken for å forhindre eksponering av byggestøv.

Nå er vi klar for nedriving av eksisterende bad og oppbygging av nytt. Dette er planlagt å ta 4 uker. I de leiligheter som har bad i produksjon når vi kommer til jul eller påske vil produksjonen stoppe disse ukene slik at produksjonstid for disse leilighetene vil være 5 til 6 uker. De leiligheter som er i produksjon når fellesferien for bygningsbransjen starter vil få en produksjonstid på 7 uker.

Leiligheter som ligger i 4. eller 9. etasje i høyblokkene vil få arbeider under tak på bad, wc-rom og i vaskerom i uken før arbeidet i leiligheten starter opp. Beboer i disse leilighetene må gi tilgang til leiligheten i arbeidstiden i denne uken.

Eksisterende ventilasjonsanlegg kan være ute av drift i deler av produksjonstiden.

Så lenge arbeidene foregår i leiligheten vil der bli oppbevart både verktøy og materiell.

Prosjektet vil forestå rydding og støvsuging etter egne arbeider, men løpende renhold i leiligheten er andelseiers ansvar.

Når arbeidene i leiligheten er ferdige vil det foretas en byggrengjøring. Det vil si at alt uvedkommende fjernes fra leiligheten, de berørte områdene blir støvsugd og områdene vaskes ut en gang. Fliser og fuger vil fortsette å avgi noe støv etter dette. Ytterligere rengjøring må beboer selv sørge for.

 

overtakelse

Fredag i siste uken vil der i arbeidstiden avholdes overtakelsesforretning. Her skal en kontrollere at arbeidene er levert i henhold til kontrakten med borettslaget og i henhold til leilighetsskjema som en fylte ut på avklaringsmøtet.

Innkalling til overtagelse sendes andelseier i god tid. Møter ikke andelseier til overtagelse, anses leilighet som overtatt.

På overtagelsen skal det fylles ut et rapportskjema som lister opp de eventuelle mangler som avdekkes og det settes en frist for utbedring. Under forutsetning av at fristen overholdes overtaes leiligheten ved signatur.

Det vil også bli overlevert en kortfattet ”bruksanvisning” (FDV-dokumentasjon).

ETTER DETTE ER DET BARE Å NYTE TILVÆRELSEN MED NYTT MODERNE BADEROM